Usługi tłumaczeniowe | Niemiecki – Polski – Rosyjski

Berlin-Translator

Ogólne warunki handlowe

Uwaga: Politykę prywatności można znaleźć tutaj. Proszę przeczytać również Warunki korzystania z tej strony.

§ 1 Zakres obowiązywania

(1) Ogólne warunki handlowe(AGB) obejmują zobowiązania między Magdaleną Silf (Tłumacz) i klientem (Zleceniodawca), chyba że zostanie pisemnie inaczej uzgodnione. W momencie złożenia zamówienia Zleceniodawca uznaje ogólne warunki handlowe na cały czas trwania umowy handlowej.

(2) Postanowienia ogólnych warunków handlowych Zleceniodawcy są tylko wtedy częścią umowy, jeżeli Tłumacz uzna je na piśmie.

(3 Umowa zostaje zawarta wyłącznie pomiędzy Tłumaczem i Zleceniodawcą, nawet jeśli ten działa w imieniu osób trzecich.

§ 2 Jakość

(1) Tłumaczenie jest wykonane sumiennie, zgodnie z zasadami właściwego postępowania zawodowego.

§ 3 Współudział i objaśnienia Zleceniodawcy

(1) Za wady i niekompletność tekstu źródłowego odpowiedzialny jest Zleceniodawca. Tłumacz zastrzega sobie, przy niejasności tekstu oryginalnego lub brak jego kontekstu, który jest konieczny do sensownego ujęcia tłumaczenia, prawo do ponownej konsultacji ze Zleceniodawcą, lub wykonania tłumaczenia według najlepszej wiedzy i przekonania w zrozumiałej formie.

(2) Zleceniodawca zobowiązuje się na piśmie poinformowania Tłumacza o celu z z   zastosowania tłumaczenia  Za konsekwencje wynikające z braku lub niepoprawności informacji odpowiada Zleceniodawca.

(3) Zleceniodawca bez wezwania udostępnia Tłumaczowi informacje i dokumenty, które są niezbędne do wykonania tłumaczenia, takie jak: wewnętrzne firmowe glosariusze, skróty, nazwy handlowe, zdjęcia lub grafiki.  Brak materiałów towarzyszących może spowodować, że tłumaczenie nie będzie wykonane w zrozumiałej formie.

(4) Zleceniodawca zwalnia Tłumacza w odniesieniu do tekstu do przetłumaczenia jak i tekstu końcowego z roszczeń dotyczących praw autorskich.

(5) Zleceniodawca ma obowiązek potwierdzić otrzymanie tłumaczenia. To musi nastąpić w formie pisemnej, pocztą lub pocztą elektroniczną.

(6) W przypadku, gdy tłumaczenie jest przeznaczone do druku, Zleceniodawca jest zobowiązany do umożliwienia Tłumaczowi w rozsądnym czasie przeprowadzenia korektury i dopasowania wymaganego formatu. Za błędy i ich konsekwencje wynikające z naruszenia tego obowiązku, odpowiedzialny jest Zleceniodawca.

§ 4 Termin dostawy, odstąpienie od umowy

(1) Terminy dostaw są wiążące tylko wtedy, gdy są potwierdzone na piśmie przez Tłumacza.

(2) Tłumacz nie jest odpowiedzialny za zwłokę, jeśli z powodu okoliczności od niego niezależnych świadczenie nie dojdzie do skutku lub się opóźni. Jeżeli z powodu siły wyższej lub innych powodów termin nie może być dotrzymany, Tłumacz zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Zleceniodawcę. W takich przypadkach Zleceniodawca i Tłumacz mają prawo do odstąpienia od umowy. Odstąpienie musi być dokonane w formie pisemnej. Gotowa, wykonana już praca Tłumacza musi być adekwatne wynagrodzona. Szeroko pojęte prawa, takie jak na przykład: dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, są w takich przypadkach wykluczone.

(3) Wyznaczenie prolongaty odbywa się za obopólną zgodą i w formie pisemnej.

§ 5 Rezygnacja

(1) W przypadku, gdy Zleceniodawca rezygnuje z umowy z przyczyn od Tłumacza niezależnych, wykonane do tego czasu tłumaczenie musi być adekwatnie wynagrodzone.

(2) Rozwiązanie umowy musi być dokonane na piśmie.

§ 6 Poprawienie niedociągnięć, gwarancja

(1) Braki pod względem jakości tłumaczenia Zleceniodawca powinien zgłosić w formie pisemnej w ciągu czterech tygodni od terminu dostawy. Decydującą dla Tłumacza do dotrzymania terminu jest data otrzymania wiadomości. Reklamacje należy składać w formie pisemnej, muszą w sposób zrozumiały wskazać błąd lub błędy.

(2) Brak reklamacji Zleceniodawcy w tym terminie, świadczy o akceptacji tłumaczenia jako wolnego od wad.

(3) Zleceniodawca musi umożliwić Tłumaczowi usunięcie wad w rozsądnym terminie. Jeżeli braki zostaną usunięte w wyznaczonym terminie, prawo do obniżenia wynagrodzenia wygasa.

(4) Drobne wady nie uprawniają do zmniejszenia odszkodowania.

§ 7 Wynagrodzenie

(1) Tłumaczenia rozliczane są na podstawie wielkości i stopnia trudności. Obowiązują ceny opublikowane na stronie internetowej. Można je również uzyskać telefonicznie.

(2) Istnieje również możliwość uzgodnienia cen ostatecznych. Usługi, które w ramach zmian w zleceniu muszą być dodatkowo wykonane, nie są ujęte w ustalonej cenie.

(3) Uiszczenie opłaty powinno być dokonane w terminie wyznaczonym na fakturze bez żadnych potrąceń.

(4) W razie niedotrzymania, odsetki za zwłokę wynoszą 12%, obliczone proporcjonalnie.

(5) Dodatkowe koszty, takie jak. np koszty wysyłki, opłaty za przelew lub koszty za ponaglenie ponosi Zleceniodawca.

§ 8 Ochrona danych osobowych

(1) Tłumacz jest zobowiązany do zachowania poufności przy wykonywaniu zleconego  tłumaczenia oraz wobec udostępnionych mu dokumentów.

(2) Zleceniodawca zezwala jednak Tłumaczowi na korzystanie z teksów w celach referencyjnych, jeżeli będą one po dokonaniu tłumaczenia dostępne publicznie.

§ 9 Zastrzeżenie własności, prawo autorskie

(1) Tłumaczenie pozostaje własnością Tłumacza aż do całkowitej opłaty kosztów tłumaczenia i korzystanie z niego przez Zleceniodawcę jest bezprawne.

(2) Tłumacz jest posiadaczem praw autorskich do tłumaczenia zgodnie z § 3 Prawa autorskiego.

§ 10 Odpowiedzialność

(1) Tłumacz jest odpowiedzialny tylko za skutki rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej. Odpowiedzialność za skutki drobnych zaniedbań odbywa się wyłącznie przy ich zawartym w umowie naruszeniu.

(2) Odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty uzgodnionej lub opaty według cennika.

(3) Zleceniodawca zwalnia Tłumacza z roszczeń odszkodowawczych osób trzecich.

(4) O ile nie było z jego strony rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania Tłumacz ponosi odpowiedzialność jedynie w przypadku:

(a) uszkodzenia lub zniszczenia w tranzycie,

(b) szkody spowodowanej przez szkodliwe programy, takie jak wirusy komputerowe,

(c) skutków klęski żywiołowej, pożar lub zalanie,

(d) skutków włamania lub kradzieży,

(e) następstwa spowodowanego korekturą tłumaczenia przez Zleceniodawcę lub osoby trzecie,

(F) wpływu innych wydarzeń, za które tłumacz nie jest odpowiedzialny.

§11 Jurysdykcja i miejsce wykonania

(1) Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec.

(2) Miejscem jurysdykcji i miejscem świadczenia usług jest miejsce zamieszkania Tłumacza.

§ 12 Klauzula salwatoriańska

Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych warunków handlowych jest prawnie całkowicie lub częściowo nieważna, ważność pozostałych postanowień nie zostaje naruszona. W miejsce nieskutecznego postanowienia wstępuje w danym momencie postanowienie według obowiązującego prawa.